Top  » School Search  » Tokyo

 » Nerima-ku - nurseries

Nerima-ku (Tokyo) - nurseries

   

School type

NurseryKindergarten

ElementaryJunior High

   

Nerima-ku - Nursery list

Nerima-ku - This is based on that Authorized nursery is 2019 year research and unauthorized nursery is 2014 year research.

Number

Nursery name

1

Asahichodaini Nursery School

2

Asahicho Nursery School

3

Sakaemachi Nursery School

4

Shimoshakujiidaisan Nursery School

5

Nukuidaini Nursery School

6

Nukui Nursery School

7

Sekimachi Nursery School

8

Sekimachidaini Nursery School

9

Sekichodaisan Nursery School

10

Hikarigaoka Nursery School

11

Hikarigaokadaini Nursery School

12

Hikarigaokadaijuichi Nursery School

13

Hikarigaokadaiku Nursery School

14

Hikarigaokadaishichi Nursery School

15

Hikarigaokadaisan Nursery School

16

Hikarigaokadaijutsu Nursery School

17

Hikarigaokadaihachi Nursery School

18

Hikarigaokadaiyon Nursery School

19

Hikarigaokadaigo Nursery School

20

Hikarigaokadairoku Nursery School

21

Mukoyama Nursery School

22

Takamatsu Nursery School

23

Koyadai Nursery School

24

Sakuradaidaini Nursery School

25

Sakuradai Nursery School

26

Kasugachodaini Nursery School

27

Kasugacho Nursery School

28

Haruhimachidaisan Nursery School

29

Kamishakujiidaini Nursery School

30

Kamishakujii Nursery School

31

Nishioizumi Nursery School

32

Shakujiidai Nursery School

33

Kamishakujiidaisan Nursery School

34

Shakujiidaidaini Nursery School

35

Shakujiimachisakura Nursery School

36

Shakujiimachitsutsuji Nursery School

37

Hayamiya Nursery School

38

Oizumigakuen Nursery School

39

Kitaoizumi Nursery School

40

Tanihara Nursery School

41

Tagaradaini Nursery School

42

Tagara Nursery School

43

Doshida Nursery School

44

Higashioizumidaisan Nursery School

45

Higashioizumi Nursery School

46

Higashioizumidaini Nursery School

47

Minamioizumi Nursery School

48

Minamitanakadaini Nursery School

49

Minamitanaka Nursery School

50

Hikawadaidaini Nursery School

51

Hikawadai Nursery School

52

Fujimidaikobushi Nursery School

53

Heiwadai Nursery School

54

Toyotamadaiyon Nursery School

55

Toyotama Nursery School

56

Toyotamadaisan Nursery School

57

Toyotamadaini Nursery School

58

Kitamachidaini Nursery School

59

Kitamachi Nursery School

60

Nerima Nursery School

61

Kamishakujiigurupuhoikushitsu Nursery School

62

Higashioizumidai3Gurupuhoikushitsu nursery School

63

Shakujiimachigurupuhoikushitsu Nursery School

64

NerimakuishikaiByojihoikusenta Parumuhikarigaoka nursery School

65

NerimakuishikaiByojihoikusenta Parumuoizumi nursery School

66

Kaminokyokai Nursery School

67

Dokanyama Nursery School

68

Donguriyama Nursery School

69

Nerimanakamachi Nursery School

70

Magaretto Nursery School

71

Oizuminijinoiro Nursery School

72

Enzeru Nursery School

73

Oizumi Nursery School

74

Kurinomi Nursery School

75

Aoitori Nursery School

76

Nerimafutaba Nursery School

77

Nanko Nursery School

78

Soakinohana Nursery School

79

Minamioizuminijinoiro Nursery School

80

Chachaoizumi Nursery School

81

Kobipurisukurusekimachi Nursery School

82

Kazenoko Nursery School

83

Chachamusashiseki Nursery School

84

Akanenomori Nursery School

85

Puteipa

86

Shakujiikoenkoguma

87

Kokohaemino Shakujiidai

88

Sumairuberi

89

Airuheiwadaiichi

90

Airuheiwadaidaini

91

Hikarigaokawakaba

92

Kobipurisukurusekimachianekkusu

93

Airushimoshakujii

94

Oizumisuwarotaiikukurabuchairudosukuru Nursery School

95

Asukusekimachikita Nursery School

96

Himawarikizzurumuoizumi Nursery School

97

Bifueakodomoaikurikaeshimusashiseki Nursery School

98

Pijonrandonerimatakanodai Nursery School

99

Enzerubea Nasarikamishakujii nursery School

100

Bifueakodomoaikurikaeshiminamioizumi Nursery School

101

Raifusapotoyurarinhigashioizumi Nursery School

102

Sorasutomusashiseki Nursery School

103

Shakujiipuchi Kureishu nursery School

104

Kirarakkoshakujiikoen Nursery School

105

Bebisuteshonoizumigakuen Nursery School

106

Atochairudokeanakamurabashi Nursety School

107

Satsukinerimarumu Nursery School

108

Pinokioyojishahikawadaien Nursery School

109

Sorasutonakamurabashi Nursety School

110

Bebisuteshonkitamachi Nursery School

111

Edeyukeasenta Hikarigaoka nursery School

112

Pinokio Nerimatakanodai Nursety School

113

Ohisama Nursery School

114

Ammikko Nursety School

115

Satsukishakujiikoenrumu Nursery School

116

Hoikurumufuerichienerimanakamurahashizono Nursery School

117

Nerimaekimaeohisama Nursety School

118

Maamunakamurabashiekimaezono Nursery School

119

Chierichairudo Nursery School

120

Kizzupaoshakujiiaozoraen Nursery School

121

Bebisuteshonshakujiikoen Nursery School

122

Sorasutoshinekota Nursety School

123

Machinokotakemukaihara Nursety School

124

Pinokio Sekimachi Nursety School

125

Gurobarukizzunerimakasugachoen Nursery School

126

Sakurasakumirainerima Nursety School

127

Pinokioyojishaheiwadaien Nursery School

128

Taiyo Nursery School

129

Izumi Nursery School

130

Meripopinzuitabashirumu Nursery School

131

Etowaru Nursery School

132

Musashi Nursery School

133

Inaho Nursery School

134

Rue Nursery School

135

Pitapannerimakitamachi Nursety School

136

Pitapanakademinerimakitamachi2 nursery School

137

Popinzunasarisukurusakuradai Nursety School

138

Nijiirohoikurumusakuradai Nursery School

139

Nijiiroshinsakuradai Nursery School

140

Asukutoyotamanaka Nursery School

141

Benesseshakujiikoen Nursery School

142

Nijiirokamishakujii Nursery School

143

Pijonrandokamishakujii Nursery School

144

Enzerubeashakujii Nursery School

145

Benesseoizumigakuen Nursery School

146

Benessenakamurabashi Nursery School

147

Benessehikawadai Nursery School

148

Gurobarukizzuoizumien Nursery School

149

Gurobarukizzuhikarigaokaen Nursery School

150

Asukushakujiidai Nursery School

151

Airimusashiseki Nursery School

152

Asukushakujiimachi Nursery School

153

Nijiirooizumigakuen Nursery School

154

Anjierikasakuradai Nursery School

155

Nicotfujimidai nursery School

156

Nijiironerimanakamura Nursery School

157

Nijiirohikawadai Nursery School

158

Nijiirohayamiya Nursery School

159

Haruammikko Nursery School

160

Taiyonokotoyotamakita Nursery School

161

Ai(Takanodai) nursery School

162

Warabeutanerimatakanodai Nursery School

163

Nikottoshakujiikoen Nursery School

164

Taiyonokohigashioizumi Nursery School

165

Nijiiro Oizumigakuemminami Nursety School

166

Kobipurisukuruminamioizumi Nursery School

167

Anjierikatagara Nursery School

168

Nijiiro Nerimatakamatsu Nursety School

169

Anjierikakitamachi Nursery School

170

Nijiiroheiwadai Nursery School

171

Sakurasakumirai Hayamiya Nursety School

172

Daiichitoshima Raru

173

Dainitoshimaenraru

174

Nasarirumuberibeanerima

175

Nikottonerima

176

Nerimaoji

177

Tatenokagayaki

178

Fururu Akatsukaekimae

179

Miraikukitamachi

180

Nerimakitamachisuzuran

181

Furendokizzurandotobunerima

182

Miraikutobunerima

183

Nijiiro Nerima

184

Toyotamakitaehon

185

Uizubukku Shinekota

186

Maguhausuekota

187

Asukutoyotamaitchome

188

Robin Sakura

189

Robinfurenzutoyotamaue

190

Mari Fujimidai

191

Nijiiro Minamitanaka

192

Mirukihomuminamioizumi1

193

Minamioizumiraru

194

Warabeutaoizumigakuen

195

Rafukuruoizumi

196

Satsuki Oizumigakuen

197

Yurarinoizumigakuen

198

Furendokizzurandotagaradaini

199

Furendokizzurandonerimatagara

200

Miraikunakamurabashi

201

Sakurasakumirai Nakamurakita

202

Miraikunakamuranichome

203

Nijiiro Nakamuraitchome

204

Bebisuteshonshakujiidaini

205

Kobipurisukurushakujiidai

206

Fururu Shakujiidai

207

Hanasaki Shakujiidai

208

Nerimakotakesuzuran

209

Hanasaki Nerimakasugadaiichi

210

Hanasaki Nerimakasugachodaini

211

Kinoshitano Kasugacho

212

Gurobarukizzusakuradai

213

Hanasaki Hikarigaoka

214

Furendokizzurandonerimatakamatsu

215

Maamunakamurabashimukaiyama

216

Kizzufuirudonerimasekimachikita

217

Uizubukku Fujimidai2

218

Uizubukku Fujimidai1

219

Satsuki Nakamurabashi

220

Komadorikokowa

221

Taiyonoko Hanezawa

222

Robin Ekota

223

Benessenerimaekoda Nursety School

224

Asukunerimasanchome Nursety School

225

Miraikuheiwadai Nursety School

226

Manabinomori Heiwadai Nursety School

227

Nijiiro Hikawadaiekimae Nursety School

228

Ohayo Sekimachiminami Nursety School

229

Nijiiro Sekimachikita Nursety School

230

Sakurasakumirai Shakujiikoen Nursety School

231

Miraikuminamioizumi Nursety School

232

Sakurasakumirai Takanodai Nursety School

233

Sakurasakumirai Tagara Nursety School

234

Nijiiro Shakujiimachi Nursety School

235

Taiyonokoekoda Nursety School

236

Asukuoizumigakuen Nursety School

237

Kyodogotagotaso Nursery School

238

Hoikurumupokapoka Nursery School

239

Yuyupoteto Nursery School

240

Appurupoteto Nursery School

241

nykodomonokuni(tokyo) nursery School

242

Teotsunagoshakujiidai

243

Nishikiichigo

244

Tampopo

245

Heiwa Nursery School

246

Myofukuji Nursery School

247

Shakujii Nursery School

248

Saishojiminori Nursery School

249

Nerimawako Nursery School

250

Kodomodeikea Purimura nursery School

251

Nijinoiruka Hikawadai Nursety School

252

Shokoji Kamishakujii

253

Cardle nursery School

254

Wakakusabebirumu Nursery School

255

Himawarihoikushitsu Nursery School

256

Tomoniccooizumigakuen nursery School

257

Chibikkorandooizumigakuen Nursery School

258

Hoikushitsuseimeinoki Nursery School

259

Tsumikinoochi nursery School

260

Oizumikurumi Nursery School

261

Hoikurumusakurambo Nursery School

262

Nerimasakurambonomori

Nerima-ku- information about public safety

You can check safety information of cases and suspicious persons easily on the map, avatars, icons, graph, etc.

Nerima-ku - nearby municipals

Nakano-ku Suginami-ku Toshima-ku Itabashi-ku Musashino-shi Nishitokyo-shi SaitamaAsaka-shi SaitamaWakou-shi SaitamaNiiza-shi

The address displayed is based on the time of the survey. Therefore, it might be different from the current address.

TokyoNerima-ku - Nursery information

Nursery information provided by Gaccom

Gaccom tries to add school education information to parents from the diversified standpoints of supporting the nursery selection.This page is introducting nursery list of Tokyo Nerima-ku.

About Gaccom

Gaccom presents such useful school data as entrance, move, selection of houses and real estate and helps community accelarate mutual interchange of the parents in the same school.
Gaccom provides communities for parents for each school. The community page provides and supports the community where parents in the same school can share information. Parents can share various kinds of information such as exchanging school things, or sharing safety information related with children around the district.Making use of the community enables parents to access information they cannot obtain from mailing lists of their childrens' classes, nor information distributed by schools. For instance, parents can make their own groups just for those students going to same lessons or cram schools outside the school.
* The school community of Gaccom provides mutual networks of parents which supplement communication by mails from schools and the mail list of each class. At the same time, Gaccom is the highly free network which helps to form the groups of after-school care for children, PTA, extra lessons and private tutoring schools.