Top » Search for school / school zone  » Tokyo » Katsushika-ku - Junior High » Horikiri Junior High School » Text book

Horikiri Junior High School

Horikiri Junior High School[TokyoKatsushika-ku] - Textbook adoption

Subject

Textbook
(Publisher)

English

(Tokyo Shoseki)

Mathematics

(Tokyo Shoseki)

National language

(Mitsumura Tosho)

Science

(Tokyo Shoseki)

History

(Kyoiku-Shuppan)

Geography

(Kyoiku-Shuppan)

Citizen

(Tokyo Shoseki)

Calligraphy

(Mitsumura Tosho)

Map

(Teikoku-Shoin)

Music

(Kyoiku Geijutsu Sha)

Instrumental

(Kyoiku-Shuppan)

Art

(Kairyudo)

Health

(Dainippon Tosho)

Technology

(Kairyudo)

Home

(Kairyudo)

Moral

(Tokyo Shoseki)

Horikiri Junior High School - information

Gaccom provides school information not known by the words of mouth and reputation.