Top » Search for school / school zone  » Tokyo » Toshima-ku - Junior High » Senkawa Junior High School » Text book

Senkawa Junior High School

Senkawa Junior High School[TokyoToshima-ku] - Textbook adoption

Subject

Textbook
(Publisher)

English

(Mitsumura Tosho)

Mathematics

(Tokyo Shoseki)

National language

(Mitsumura Tosho)

Science

(Dainippon Tosho)

History

(Teikoku-Shoin)

Geography

(Teikoku-Shoin)

Citizen

(Tokyo Shoseki)

Calligraphy

(Mitsumura Tosho)

Map

(Teikoku-Shoin)

Music

(Kyoiku Geijutsu Sha)

Instrumental

(Kyoiku Geijutsu Sha)

Art

(Mitsumura Tosho)

Health

(Taishukan)

Technology

(Tokyo Shoseki)

Home

(Kairyudo)

Moral

(Mitsumura Tosho)

Senkawa Junior High School - information

Gaccom provides school information not known by the words of mouth and reputation.