Top » School Search » Shiga » Ootsu-shi - kindergartens » Tagami Kindergarten » Nearby kindergarten

Tagami Kindergarten

Tagami Kindergarten - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Public

Nango Kindergarten

2.6km

Public

Ishiyama Kindergarten

3km

Private

Shonan Kindergarten

3.1km

Public

Oishi Kindergarten

3.1km

Private

Ishiyamadera Kindergarten

3.5km

Private

Midori Kindergarten

4km

Public

Kamitanakami Kindergarten

4km

Private

Setakosen Kindergarten

4.6km

Public

Setaminami Kindergarten

4.7km

Public

Seiran Kindergarten

4.9km

Private

Seiwa Kindergarten

5.3km

Private

Reimondoseta Kindergarten

5.3km

Public

Seta Kindergarten

5.4km

Public

Setahigashi Kindergarten

5.6km

Private

Biwakokirara Kindergarten

5.6km

Public

Setakita Kindergarten

6.3km

Public

Aoyama Kindergarten

6.5km

Public

Fujimi Kindergarten

6.5km

Private

Eikofujimi Kindergarten

6.9km

Private

Seiai Kindergarten

7.2km

Public

Zeze Kindergarten

7.3km

Private

Chausuyama Kindergarten

7.5km

National

Shigadaigakukyoikugakubufuzoku Kindergarten

8.3km

Private

Shigatankidaigakufuzoku Kindergarten

8.5km

Private

Seibo Kindergarten

8.7km

Public

Heiya Kindergarten

8.8km

Public

Osaka Kindergarten

9.5km

Private

Otsusakura Kindergarten

9.8km

Private

Gakkohojinotsuaimitsugakuenaiko Kindergarten

9.8km

Public

Otsu Kindergarten

9.8km

Public

Choto Kindergarten

10.8km

Private

Mitsubachi Kindergarten

11.1km

Private

Fujio Kindergarten

11.3km

Private

Otsukyo Kindergarten

12.2km

Public

Shiga Kindergarten

12.9km

Private

Seipauro Kindergarten

13.2km

Public

Karasaki Kindergarten

13.5km

Private

Karasakikindasukuru Kindergarten

13.9km

Public

Hieidaira Kindergarten

14km

Public

Shimosakamoto Kindergarten

15.3km

Private

Hieizan Kindergarten

15.8km

Public

Sakamoto Kindergarten

16.2km

Public

Hiyoshidai Kindergarten

17.1km

Public

Ogoto Kindergarten

17.9km

Public

Oginosato Kindergarten

19.4km

Public

Oginosatohigashi Kindergarten

19.6km

Private

Honfukuji Kindergarten

19.7km

Public

Ogi Kindergarten

19.9km

Public

Katada Kindergarten

20km

Private

Dainihonfukuji Kindergarten

20.5km

Public

Mano Kindergarten

22.1km

Private

Reiko Kindergarten

22.8km

Public

Manokita Kindergarten

23.5km

Public

Ikadachi Kindergarten

23.9km

Public

Shigaminami Kindergarten

24.4km

Public

Shigakita Kindergarten

30.2km