Top » School Search » Nagano » Matsumoto-shi - kindergartens » Sasabe Kindergarten » Nearby kindergarten

Sasabe Kindergarten

Sasabe Kindergarten - nearby kindergarten

School type

Establishment

Kindergarten name

Direct distance

Private

Yayoi Kindergarten

1.3km

Private

Matsumotominami Kindergarten

1.8km

Private

Nagisa Kindergarten

1.9km

Private

Fukashi Kindergarten

2.4km

Private

Matsumotoshinei Kindergarten

2.6km

Private

Seijuji Kindergarten

2.9km

Private

Futago Kindergarten

2.9km

Private

Seiterejia Kindergarten

3.2km

Public

Matsumoto Kindergarten

3.2km

Private

Suzuran Kindergarten

3.4km

Private

Matsumotokomei Kindergarten

3.5km

Private

Matsumotochuo Kindergarten

3.5km

Private

Matsumotoizumi Kindergarten

4.1km

National

Shinshudaigakukyoikugakubufuzoku Kindergarten

4.5km

Public

Hongominami Kindergarten

4.8km

Private

Matsumotoaoitori Kindergarten

5.4km

Private

Shirayuri Kindergarten

5.5km

Private

Matsumototandai Kindergarten

6km

Public

Hongo Kindergarten

6.2km

Matsumoto-shi - nearby municipals