Top » School Search » Tokyo » Koto-ku - nurseries » Kameidoasama Nursery School » Nearby nursery

Kameidoasama Nursery School

Telephone number

03-3683-5601

Kameidoasama Nursery School - nearby nursery

School type

Nursery name

Direct distance

Mirukiueikameidoen Nursery School

107m

Kameidokokoro Nursery School

185m

Kotokameidosateraitogurobarukizzukatagawa

200m

Kameidodaini Nursery School

231m

Tampopo Nursery School

339m

Manabinomori Kameido

437m

Hoikumama Netto nursery School

448m

Gurobarukizzukameidoen Nursery School

623m

Kameido Nursery School

626m

Wakabaintanashonarunasarioshimaen Nursery School

627m

Kobipurisukurukameido Nursery School

634m

Wakazukopukameidonobikko Nursery School

668m

Kokorokoto

673m

Wakaba Nursery School

685m

Kagayaki Nursery School

756m

Hoikurumufuerichiekameidoen Nursery School

762m

Sukusukukameido Nursery School

786m

Sanraizukizzu Kameido

814m

Hiyokkohoikushitsu Nursery School

816m

Oshimadaisan Nursery School

816m

Kizzusumairukotooshima

830m

Asukukameido Nursery School

845m

Kizzufuirudohigashioshimaekimae

982m

Kodomomiraikurinikku Byoji Byogojihoikushitsu Kodomomirai nursery School

1km

Anjierikakameido Nursery School

1km

Higashiojimaekimae Nursery School

1km

Mamanoie nursery School

1.1km

Kameidopuchi Kureishu nursery School

1.1km

Asukuhigashioshima Nursety School

1.1km

Sakurambohoikushitsu Nursery School

1.1km

Mirukihomukameidobunen Nursery School

1.1km

Hanatotori Nursery School

1.2km

Kameidodaiyon Nursery School

1.2km

Oshimadaiyon Nursery School

1.2km

Kyoshinnohoikuembifueaojimataun Nursety School

1.2km

Oshimanakayoshi

1.3km

Oshima Nursery School

1.3km

Kamenoko

1.3km

Bikkizu Nursery School

1.3km

Taiyonoko Oshimagochome

1.3km

Morinonakama Kameido

1.3km

Super Kids Ritz nursery School

1.3km

Puchi Nasarinishiojima nursery School

1.4km

Yurikagonoie Nursery School

1.4km

Kameidodaisan Nursery School

1.4km

Mami(Nishioshima) nursery School

1.4km

Kuriosukizzukameido

1.5km

Kyari Nishiojima

1.5km

Oshimadaini Nursery School

1.5km

Oshimadaigo Nursery School

1.5km

Hidamari Nursery School

1.5km

Higashisuna Nursery School

1.5km

Dongurihoikushitsu Nursery School

1.5km

Kametakadaini Nursery School

1.5km

Tsukushinoiehoikushitsu Nursery School

1.5km

Appurukizzunishiojimaen Nursery School

1.5km

Mamizuenjierukameido Nursery School

1.5km

Kizzufuirudohigashisuna

1.6km

Kizzupaokameidoaozoraen Nursery School

1.6km

Higashisunadaini Nursery School

1.6km

Kametaka Nursery School

1.6km

Kizzupaonishiojimaaozoraen Nursery School

1.6km

Pinokioyojishakameidoen Nursery School

1.6km

Nijiiro Kameido Nursety School

1.6km

Ohayo Kameido

1.7km

Toshigatapopora tokyokameidoen nursery School

1.7km

Gurobarukizzuhishioshima

1.8km

Higashisunadaisan Nursery School

1.8km

Onagigawa Nursery School

1.8km

Nijiiro Kitasuna Nursety School

1.8km

Kobatosumato Kitasuna

1.9km

Yurarinsunacho Nursery School

1.9km

Onagigawadaini Nursery School

1.9km

Miraikukitasuna Nursety School

2km

Miraikuhigashisuna

2km

Sunamachiyuai Nursery School

2km

Kizzusumairukotokitasuna Nursety School

2.1km

Morinonakama Kitasuna

2.1km

Mirukiueiintanashonarunasarinasari

2.1km

Mami Higashisuna

2.2km

Kotokumori Nursery School

2.2km

Tendarabingusumiyoshi Nursery School

2.2km

Hanakago Nursery School

2.3km

Sunacho Nursery School

2.3km

Mebae Nursery School

2.4km

Sukurudoenjieru Kitasuna

2.4km

Kitasuna Nursery School

2.4km

Mebae Byogojihoikushitsu Wakaba nursery School

2.4km

Sumairukurabunasarisumiyoshi

2.5km

Kizzusumairukotosarue

2.6km

Nijiiro Higashisuna Nursety School

2.6km

Makana

2.7km

Higashisunadaiyon Nursery School

2.7km

Kotokusarue Nursery School

2.7km

Gurobarukizzusumiyoshi

2.8km

Morinonakama Higashisuna

2.8km

Minamisunadaiichi Nursery School

2.8km

Senda Nursery School

2.8km

Mami Ogibashi Nursety School

2.9km

Ruchie Minamisuna Nursety School

2.9km

Kotokuminamisunahoikurumu Nursery School

3km

Rakkikokonattsu

3km

Dorimukizzurando

3km

Toibokkusuhigashisunaen Nursery School

3km

Minamisunasakura Nursery School

3km

Donguriminamisuna Nursery School

3.1km

Mirukiueikiyosumishirakawaen Nursery School

3.1km

Ohayo Minamisunamachi

3.1km

Taiyonoko Minamisunanichome

3.1km

Minamisunadaisan Nursery School

3.2km

Tomoshibi Nursery School

3.2km

Gurobarukizzuminamisuna

3.2km

Manabinomori Shirakawa

3.2km

Joto Nursery School

3.2km

Minamisunamachi Nursery School

3.2km

Yawata Nursery School

3.3km

Minamisunadaiyon Nursery School

3.3km

Gurobarukizzumorishitaen Nursery School

3.3km

Gurobarukizzufukagawamorishitaen(Honen) nursery School

3.3km

Nasarirumuberibeatoyocho Nursery School

3.4km

Sanikukiyosumishirakawa Nursery School

3.4km

Minamisunadaigo Nursery School

3.4km

Kobato Kiyosumishirakawa

3.4km

Kizzusumairukotohigashisuna Nursety School

3.4km

Himawarihoikushitsu Nursery School

3.4km

MinamiSunapuchi Kureishu nursery School

3.5km

Ayumi

3.5km

Kotokuminamisunadaini Nursery School

3.5km

Minamisunaarakawa Nursety School

3.5km

Kodomonomura Nursery School

3.5km

Morishita Nursery School

3.5km

Kizzupateio Kotoohisama Nursety School

3.6km

Mamihoikusentaminamisunamachi Nursery School

3.6km

Kotokushinsuna Nursery School

3.6km

Sepiarandohoikushitsu Nursery School

3.6km

Taiyonoko Morishitasanchome Nursety School

3.6km

Shinai Nursery School

3.6km

Gurobarukizzukiyosumishirakawaen Nursery School

3.6km

Anjierikashirakawaen Nursery School

3.7km

Sakurasakumirai Toyocho Nursety School

3.7km

Hopperurandotoyocho Nursery School

3.7km

Badeisupotsuyojien Koto nursery School

3.8km

DreamKidsLittle nursery School

3.8km

Sakurasakumirai Tokyochonichome Nursety School

3.8km

Pinokioyojishatoyochoen Nursery School

3.8km

Takamori

3.8km

Sutachisu Nursety School

3.8km

Tendarabingutoyo Nursery School

3.9km

Kotokushirakawakamome Nursery School

3.9km

Miwakibakoen

3.9km

Shirakawa Nursery School

3.9km

Gurobarukizzufukagawamorishitaen Nursery School

3.9km

Gurobarukizzushirakawaitchomeen Nursery School

4km

Toyo Nursery School

4km

Kotokutoyohoikurumu Nursery School

4km

Yumenomori

4.1km

Gurobarukizzutokiwaen Nursery School

4.1km

Wakazukopu Shinohashinobikko Nursety School

4.1km

Uizukiyosumishirakawaekimae Nursery School

4.1km

Mami Toyocho

4.1km

Yanagawagurupuhoikushitsu Nursery School

4.1km

Guresu Nursery School

4.2km

Kobatosumato Fuyugi

4.3km

Makoto Nursery School

4.3km

Ohayo Kiyosumishirakawa

4.4km

Nasarirumuberibea Fukagawafuyuki

4.5km

Fukagawaitchome Nursery School

4.5km

Ochi Monzennakacho

4.5km

Sumairukurabunasarikiba Nursery School

4.5km

Kotokutomiokahoikurumu Nursery School

4.6km

Sakurasakumirai Tomioka Nursety School

4.6km

Kinoshitano Tomioka Nursety School

4.6km

Azeriya Nursery School

4.7km

Maminamonzennakacho Nursery School

4.7km

Asukumonnaka Nursery School

4.8km

Pinokioyojishafukuzumien Nursery School

4.9km

Maminashiomi Nursery School

4.9km

Furuishiba Nursery School

5km

Shiozaki Nursery School

5km

Raifusukuru Shiohama

5km

Taiyonoko Shiomi Nursety School

5.1km

Seikashiokaze Nursery School

5.1km

Shiohama Nursery School

5.1km

Airinsharomu Nursery School

5.1km

Pinokioyojishamonzennakachoen Nursery School

5.2km

Kotokushiomi Nursery School

5.2km

Nyutompureisunasuri Nursery School

5.2km

Ruchietoyosu Nursery School

5.3km

Fukagawaairin Nursery School

5.3km

Popinzunasarisukuruetchujima

5.4km

Asukutoyosu Nursery School

5.8km

Hasumiyojigakuendainitoyosunasari Nursery School

5.9km

Hasumiyojigakuentoyosunasari Nursery School

5.9km

Tkchirudorenzufuamutoyosuko nursery School

5.9km

tokyofurontokoto Sakuranasari nursery School

5.9km

Tkchirudorenzufuamutoyosudainiko nursery School

5.9km

Toshigatapoporatokyotoyosuen Nursery School

5.9km

Kotokutoyosu Nursery School

6km

Ochitoyosu Nursery School

6km

Meripopinzutoyosurumu Nursery School

6km

Takeuchikodomokurinikku Byogojihoikushitsu Kurumirumu nursery School

6km

Yurarintoshi Nursery School

6.1km

Tatsumidaini Nursery School

6.1km

Tatsumidaisan Nursery School

6.1km

Sakurasakumirai Toyosu Nursety School

6.1km

Shinfuonia Nursery School

6.1km

Nisseitoyosuekimaehibiki Nursery School

6.2km

Himawarikizzugadentoyosu Nursery School

6.2km

Badeisupotsuyojientoyosu Nursery School

6.2km

Gurobarukizzushinonome Nursety School

6.2km

Raifusapotoyurarintoyosu Nursery School

6.3km

Pokettorandopakutawatoyosu Nursery School

6.3km

Shinonomekyanarukotonasarisukuru Nursery School

6.3km

Kizzupokettotoyosu Nursery School

6.3km

ShinonomeYMCA nursery School

6.3km

Shinonomeruminasu Nursery School

6.4km

Ai Toyosu

6.4km

Himawarikizzugadenshinonome Nursery School

6.4km

Pinokioyojishashinonomekyanarukotoen Nursery School

6.5km

Gurobarukizzutoyosugochome

6.5km

Yurarintoyozo Nursery School

6.5km

YMCAkyanarukoto Nursery School

6.5km

Ochishinonome Nursery School

6.6km

Yumemiraishinonomeen Nursery School

6.7km

YMCAoribu Nursery School

6.9km

Shinonome Nursery School

6.9km

Nunanomiraiotsukuru

6.9km

Toyosumegumi Nursery School

7km

Shinonomedaini Nursery School

7.1km

Nasarirumuberibeashinonome Nursery School

7.1km

Shogakkanakademishintoyosu Nursery School

7.3km

Musasunodaigakufuzokuariake Nursety School

7.8km

Kizzusumairukotoariake Nursety School

8km

Himawarikizzugadenariake Nursery School

8.3km

Nichiikizzuariakedaini Nursery School

8.4km

Himawarikizzugadenariakenomori Nursery School

8.4km

Kizzusukueaariakesentorarutawa Nursery School

8.4km

Kotowangansateraitosumatonasarisukuru Nursery School

8.5km

Kotowangansateraitonasarisukuru Nursery School

8.6km

Sanikuariake Nursery School

8.6km

Nichiikizzuariake Nursery School

8.7km

Koto-ku - nearby municipals

Nearby municipals

Chuo-ku | Minato-ku | Sumida-ku | Shinagawa-ku | Ota-ku | Edogawa-ku |