Top » School Search » Kagawa » Takamatsu-shi - nurseries » Tai Nursery School » Nearby nursery

Tai Nursery School

Telephone number

087-845-5411

Tai Nursery School - nearby nursery

School type

Nursery name

Direct distance

Yakuri Nursery School

933m

Mure Nursery School

1.4km

Takamatsushihara Nursety School

2km

Furutakamatsu Nursery School

3.2km

Yashima Nursery School

3.7km

Momo

4.1km

Nitta

4.2km

Kasuga Nursety School

4.3km

Orugoru

4.5km

Asunaro Nursery School

4.6km

Rakuraku Nursery School

4.8km

Takamatsushiaji Nursety School

5km

Saikoji Nursery School

5km

Takamatsuhigashi

5.1km

Shirakaba Nursery School

5.9km

Kibuto Nursery School

6.1km

Kitanikoniko

6.2km

Kawazoe Nursery School

6.4km

Fukuoka Nursery School

6.4km

Matsushima Nursery School

6.6km

Soratakamatsu

6.7km

Wakaba Nursery School

6.8km

Sakurambo Nursery School

6.8km

Rakurakudaini

6.9km

Heian Nursery School

7km

Matsufuku Nursery School

7.1km

Imasato Nursery School

7.3km

Hayashi Nursery School

7.4km

Sakurakita

7.6km

Kobushihanazono Nursery School

7.6km

Kobushiimasato Nursery School

7.7km

Genki・Yuai・Genki Nursety School

7.7km

Joto Nursery School

7.8km

Nichiikizzumatsunawanishi

7.8km

Takamatsukurinoki

7.8km

Nikoniko Nursety School

7.8km

Takamatsuwaki Nursety School

7.8km

Hayashinikoniko

7.9km

Kobushichuo Nursery School

7.9km

Sakuramachi Nursery School

8km

Kawaramachifuraggu Nursety School

8.1km

Asagao

8.1km

Takamatsudaini Nursery School

8.1km

Keiai Nursery School

8.2km

Kanansogo Nursety School

8.3km

Arupejiotakamatsutahishitamachi

8.3km

Nichiikizzutahihigashi

8.4km

Kuribayashinikoniko

8.4km

Kawashima Nursery School

8.4km

Fuseishinikoniko

8.4km

Sakurabukuishi Nursery School

8.5km

Hananomiya Nursety School

8.6km

Sanshainkodomonomori Nursery School

8.7km

Ota Nursery School

8.7km

Otanikoniko

8.7km

Nakano Nursety School

8.8km

Sakuratada

9km

Sumire Nursery School

9.1km

Nichiikizzutahinishi

9.1km

Ogimachi Nursery School

9.4km

Nijiirosagi

9.4km

Renge Nursery School

9.5km

Mitani Nursery School

9.5km

Ai Ota Nursety School

9.6km

Miyawaki Nursery School

9.6km

Tsuruo Nursery School

9.7km

Tahi Nursery School

9.9km

Setouchi Nursery School

9.9km

Rakurakutahi

10.1km

Otanishi Nursery School

10.3km

Tamura Nursery School

11km

Sumairu

11.1km

Nishikasuga Nursery School

11.1km

Kanan Nursety School

11.3km

Teshimomoka Nursery School

11.6km

Otokogi

11.6km

Higashiueda Nursery School

11.9km

Takamatsuminami Nursery School

12.3km

Tsuruda Nursery School

12.5km

Hatsune Nursery School

12.6km

Nishiueda Nursery School

12.6km

Kozai Nursery School

13.2km

Ono Nursery School

13.2km

Asano Nursery School

13.3km

Miiro

13.3km

Sansan Nursery School

13.4km

Enzamomoka Nursery School

13.5km

Kinashi Nursery School

13.6km

Takamatsunishi Nursery School

13.6km

Shimokasaitobu Nursery School

14.1km

Wako Nursety School

14.7km

Takamatsushikawahigashi

15km

Kawatonan Nursery School

15.4km

Takamatsushishimokasai Nursety School

16km

Takamatsushikanan Nursety School

16.5km

Kokubunjihokubu Nursery School

16.6km

Minori Nursery School

17.1km

Kokubunjinambu Nursery School

17.4km

Kanankuko

17.8km

Izumi Nursety School

18.1km

Miyoshi Nursery School

18.1km

Shimokasaiseibu Nursery School

18.2km

Takamatsushishioe Nursety School

18.8km

Takamatsu-shi - nearby municipals