Top » School Search » Shiga » Ootsu-shi - nurseries » Ichiriyamahikari Nursery School » Nearby nursery

Ichiriyamahikari Nursery School

Telephone number

077-545-1414

Ichiriyamahikari Nursery School - nearby nursery

School type

Nursery name

Direct distance

Fuamiiyu

174m

Kyoshinnohoikuenhoppasetaeki

278m

Enjieruhausu

353m

Setasanfurenzu

374m

Gureisuichiriyama Nursery School

377m

Sanraizukizzu Setaekimae

606m

Reimondoseta Nursety School

637m

Pinguzuingurisshusetaekimae

732m

Taishogunhikari Nursery School

792m

Gakuemmaehoikuen Nursery School

829m

Pinguzuingurisshu Kitaseta

942m

Biwakokirara Nursety School

967m

Hikari Nursery School

1km

Popora

1km

Reimondootsu Nursery School

1.2km

Hakuai Nursery School

1.2km

Kyoshinnohoikuenhoppadaishogun

1.3km

Oetatchi

1.4km

Ogayaai Nursery School

1.6km

Aozora Nursery School

1.7km

Setaminami Nursery School

1.7km

Tsukushi Nursery School

1.9km

Tamanoura Nursery School

1.9km

Sanraizukizzu Otsu

2km

Reimondotankai Nursery School

2km

Tampopo Nursery School

2.2km

Karahashikujira

2.7km

Midori Nursety School

2.8km

Otsuaiai Nursery School

2.9km

Ishiyamakujira Shokibo

2.9km

Tsubasa Nursery School

2.9km

Asukugotenhama

3km

Seiran Nursery School

3.3km

Ishiyamadera Nursety School

3.4km

Seikyunonohana Nursery School

3.5km

Ishiyamakujira

3.5km

Eikofujimi Nursety School

3.9km

Zendokoro Nursery School

4.1km

Tagami Nursery School

4.3km

Hoikunoieshonan Nursety School

4.4km

Mizuminoko Nursery School

4.5km

Chausuyama Nursety School

4.5km

Ohira Nursery School

5km

Nionohama Nursery School

5.1km

Tatsugaoka Nursery School

5.1km

Seikyu Nursery School

5.2km

Nango Nursery School

5.5km

Ibuki Nursery School

5.5km

Nagisa Nursery School

5.5km

Asahigaoka Nursery School

5.8km

Osaka Nursery School

6.2km

Nichiikizzuotsukyomachi

6.2km

Otsusakura Nursety School

6.4km

Reimondomirai Nursety School

6.5km

Pokke

6.6km

Chikamatsu Nursery School

6.8km

Hamaotsu Nursety School

7.1km

Mitsubachi Nursety School

7.3km

Kokoiro

7.4km

Asukuotsukyo

7.7km

Rakuraku

8.1km

Otsukyosanfurenzu

8.1km

Asunaro

8.2km

Magokoro

8.3km

Ojigaoka Nursery School

8.5km

Seipauro Nursery School

8.7km

Karasaki Nursery School

8.8km

Yoikonomori Nursery School

8.9km

Kyoshinnohoikuenhoppakarasaki

8.9km

Karasakikindasukuru Nursety School

9km

Dainimatsunomi Nursery School

9.1km

Matsunomi Nursery School

9.2km

Eikofujio Nursety School

9.2km

Kingudamukizzushigasato

9.4km

Kazenoko Nursery School

9.4km

Mamii

9.8km

Takenoko

10.2km

Hieihira Nursery School

10.3km

Mamii

10.3km

Mai Nursery School

10.4km

Hiyoshinomori

11.4km

Senshoji Nursery School

11.7km

Dainihoshinoko Nursery School

12.4km

Hoshinoko Nursery School

12.4km

Sendan Nursery School

13.4km

Ogihoshinoko Nursery School

13.6km

Katatakujira

14km

Honfukuji Nursety School

14.1km

Tenjinyama Nursery School

14.6km

Katada Nursery School

14.8km

Dainihonfukuji Nursety School

15km

Chibikkorumu

15.5km

Hopperurandokatata

15.6km

Wakaba Nursery School

16km

Mano Nursery School

17km

Reiko Nursery School

17.2km

Ikadachi Nursery School

19.1km

Wani Nursety School

19.2km

Chibikkorumuwani

19.4km

Asukuwani

19.9km

Hira Nursery School

25.8km